เลือกตั้งกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 21 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)