หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตามข้อ 6 และข้อ 8 วรรค 2 ตามประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)