หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2552 ข้อ 136)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)