หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ 2551 ข้อ 136

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)