หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ณ สมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)