หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา พิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)