รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร กรณีศึกษาที่ 2 เรื่องข้าว ในด้านแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)