หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่าง พ.ร.บ. รายได้เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)