หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)