หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารประกอบการพิจารณาหนังสือสัญญาเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา รวม 2 ฉบับ 1. รายงานสงวนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) และแนวทางการเปิดเสรีรายการสงวนชั่วคราว 3 สาขา ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุน (AIA) 2. พิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)