เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)