บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 20/2550 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2550 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)