บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)