บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)