หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และได้แจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)