หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 161 เกี่ยวกับการเร่งรัดแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)