หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามที่ค้างพิจารณาในคราวประชุมที่ผ่านมา คือ มาตรการแก้ไขปัญหากรณีนักเรียนและผู้ปกครองยื่นเรื่องร้องเรียนการสมัครทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง(เอเน็ต) ของนายสิริวัฒน์ ไกรสิทธุ์ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษายกพวกตีกัน ของนายตวง อันทะไชย และกระทู้ถาม เรื่อง การบูรณาการศูนย์การเรียนรู้ของชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของนายอนันต์ วรธิติ ได้รับการประสานงานจากรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้ง 3 กระทู้ แจ้งว่าติดภารกิจสำคัญจึงไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามต่อที่ประชุมได้ ประธานวุฒิสภาจึงไม่บรรจุกระทู้ถามทั้ง 3 เรื่อง ในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)