หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่) พ.ศ. .... (จัดตั้งหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)