หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ญัตติ : เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อมเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอให้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)