กระทู้ : เรื่อง นโยบายการแก้ไขกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงวิธีการงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้จ่ายบริการฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการมีความอิสระต่อกัน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)