ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหมไปเป็นของกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... (ครํ้งที่ 5/2536)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)