หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)