สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งใหม่กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตาม มาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)