รับทราบ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มผลผลิตอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)