ร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4146 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (บ้านน้ำกระจาย) เกาะยอ บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข4083 (บ้านเขาแดง) ให้ท้องที่อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 12/2529) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)