หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างข้อบังคับว่าด้วยการจับสลากออกจากตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 85 /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)