หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอตัวบทและสรุปสาระสำคัญของอนุสัญญาและข้อแนะ ซึ่งตราจากที่ประชุมกรรมกรระหว่างประเทศ สมัยที่58-60 ต่อรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)