หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 321 ร. เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวน ปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ และระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริง และการดำเนินคดีอาญาหรือคดีทางปกครอง พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในทางปฏิบัติ และป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการรายใหญ่กลั่นแกล้งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) [ของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)