หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 180 ร. เรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในเขตป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน [ของ นายสมบัติ ยะสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)