หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)