หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารแสดงผลงาน ลำดับที่ 1 ชื่อเรื่อง \"การศึกษา วิเคราะห์การถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเมืองคงง\"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)