หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทำระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ต่างจังหวัดและระบบขนส่งสาธารณะจากชนบทสู่ตัวเมืองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดภาระค่าครองชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)