หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับระบบการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปรับตัวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)