หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระบวนการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ : ประเด็นศึกษากรณีผู้มีสิทธิเสนอระยะเวลาการมีผลบังคับใช้และวัตถุประสงค์ของตราพระราชบัญญัติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)