หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ (ผีตองเหลือง)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)