ขอทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงิน รวมทั้งเสนอความคิดเห็นของหน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)