หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนในหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปด้วยกันเอง และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปกับหน่วยงานของรัฐ โดย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)