หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยและปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินที่ส่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองตามมาตรา 161 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)