หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมาธิการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)