ขอทราบผลการปรับลดวงเงินที่จะกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปี 2564

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)