หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการศึกษาโควิด 19 กรณีศึกษา คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย เงินกู้และมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)