หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 4/2565 เรื่อง พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 52 วรรคหนึ่ง (1) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 29 หรือไม่ [ระหว่าง ศาลปกครองกลาง ผู้ร้อง - ผู้ถูกร้อง]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)