หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางการพัฒนางานของนิติกรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)