หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)