หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

วิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในด้านบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษากรณีขอเปิดอภิปรายทั่วไปในสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)