รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยใช้เครื่องมือการวินิจฉัยสุขภาพองค์กรและเครื่องมือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์ Developing Human Resource Management Strategy for Parliamentary Offices Using Organization Health Diagnostic and Strategic Foresight Tools

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)