หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ด้วยการเรียนรู้แบบ 70:20:10 (70:20:10 Learning Model) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)