รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 82 และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 48 (The 82nd Council meeting and the 48th General Assembly of Asian Pacific Parliamentarians Union : APPU) ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐนาอูรู

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)