หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ตัวแสดงและปัจจัยทางการเมืองในการนำนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกไปปฏิบัติตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากรณีระดับอุดมศึกษา ACTORS AND POLITICAL FACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT POLICIES FOR EDUCATIONAL REFORM POLICY : CASE STUDY IN HIGHER EDUCATION

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)