หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.9 รายงานคณะกรรมาธิการ by Contributor "คณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9 รายงานคณะกรรมาธิการ by Contributor "คณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

Sort by: Order: Results: